Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Thông tin mời thầu

Thông tin mời thầu

STT Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành